Versterking buurtcentra MOBIS

In 2013 heeft CEDE Aruba een behoeften inventarisatie uitgevoerd binnen de 9 buurtcentra van Aruba: CB Noord, CB Tanki Lender, CB Piedra Plat, CB Playa Pabou, CB Dakota, CB Ayo, CB Savaneta, CB Brazil en CB Lago Heights. Uit de inventarisatie bleek dat de 9 buurtcentra structurele ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuwe vrijwilligers, het schrijven van jaarprogramma’s en het leggen van contacten met landelijke organisaties. Het uitgangspunt is dat er sprake is van activiteiten gericht op alle doelgroepen binnen de wijk: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast is veel steun nodig op het gebied van management, o.a. personeel, marketing, administratie en fondsenwerving. Daarom heeft CEDE Aruba in 2014 stappen genomen om de stimuleringsorganisatie MOBIS op te richten. Sinds 2015 is MOBIS operationeel en ondersteunt de Centro di Bario’s op het gebied van de boven genoemde punten. MOBIS wordt voorlopig gefinancierd door CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk.

Versterking Economische Positie Gezinnen

In 2015 heeft CEDE Aruba een inventarisatie uitgevoerd binnen verschillende organisaties die zich richten op armoedebestrijding en de versterking van de economische positie van gezinnen. Betrokken waren onder andere Fundacion pa nos Comunidad, Fundacion Desaroyo Comunitario, Rode Kruis Aruba, Assistencia Social (8), Methodist Church, Iglesia Maranata, Directie Sociale Zaken, Directie Arbeid, Departamento di Progreso Laboral en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanuit de inventarisatie zijn een aantal prioriteiten gesteld, namelijk het opzetten van regelmatige bijeenkomsten tussen de verschillende kerkgemeenten, het organiseren van trainingen voor vrijwilligers, het opzetten van mentor- en buddyprojecten, het opzetten van een landelijke Meals on Wheels project, het opzetten van buurtgerichte tweede hands winkels (triftshops) en het opzetten van een landelijk registratiesysteem voor alle organisaties die mensen in materiele nood ondersteunen. CEDE Aruba zal deze projecten in nauwe samenspraak met de boven genoemde organisaties opzetten.

Familiezorg / Mantelzorg

In 2015 heeft CEDE Aruba een aantal organisatie bij elkaar gebracht om een educatieve campagne te starten gericht op ondersteuning van mantelzorgers. De organisaties die betrokken waren zijn: SABA, het Wit Gele Kruis, het Horacio Oduber Hospital en Cas Marie. Vanuit de gesprekken is in eerste instantie een 3-jarig projectplan ontwikkeld. Dit plan is gericht op buurtgerichte voorlichting aan mantelzorgers, digitale online voorlichting en deskundigheidsbevordering voor zo’n 200 professionals die met mantelzorgers in aanraking komen. Dit plan wordt in nauwe samenwerking met het Platform Ouderenzorg uitgevoerd. Het Platform Ouderenzorg is gericht op het sluiten van gaten binnen de zorg en het bedenken van zorgpaden voor verschillende doelgroepen ouderen.

Participatie mensen met beperkingen

In 2014 heeft CEDE Aruba het initiatief genomen om een aantal organisaties bij elkaar te brengen die actie willen ondernemen om mensen met beperkingen in het arbeidsproces of binnen het vrijwilligerswerk te laten participeren. Deze organisaties waren: SVGA, FAVI, FEPO, Sonrisa, Trampolin pa Trabou, Directie Sociale Zaken, Directie Arbeid en Medwork. Hierdoor is een groot project ontstaan: “Kitando Barera y Creando Oportunidada”. Dit is een 3-jarig project gericht op arbeidstoeleiding voor mensen met een beperking. Dir project wordt gefinancierd door CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk. Sinds het project is begonnen is er ook een landelijke commissie opgericht waarin de boven genoemde organisaties plaatsnemen. Het doel hiervan is om het arbeidstoeleidingsproces volledig uit te werken en transparanter te maken.

Tienerouders

Sinds 2013 coördineert CEDE Aruba het CEMBRAH platform. Hierin nemen verschillende organisaties plaats dien zich bezig houden met tienerouders. De organisaties zijn het Wit Gele Kruis, Directie Sociale Zaken, verschillende schoolmaatschappelijk werkers en Casa Cuna Progreso. De eerste stap was om de hulpverlening aan tienerouders beter te documenteren. Dit is medio 2015 afgerond en op basis daarvan is financiering voor een nieuwe tienermoederconsulent bij het Wit Gele Kruis gerealiseerd. Gedurende 2015 en 2016 werd tevens aan beleidsmatige en projectmatige prioriteiten gewerkt. Deze zijn onder andere het opzetten voor een tienermoederopvang bij Casa Cuna Progreso, mentorprogramma’s voor tienerouders, de uitbreiding van verschillende ondersteuningsgroepen voor tienermoeders, seksuele educatie binnen het onderwijs en 2de kans onderwijs voor tienermoeders. Deze projecten zullen binnen de volgende 3 jaren worden ontwikkeld.

FUNDECO

In november 2015 werd het samenwerkingsplatform FUNDECO opgericht. FUNDECO staat voor “Fundacionnan den Coperacion”. CEDE Aruba heeft het gehele voortraject gefaciliteerd. De samenwerking met de 21 betrokken stichtingen is geregeld via een samenwerkingsconvenant. De prioriteiten zijn om meer structurele samenwerking tussen de verschillende stichtingen te bevorderen, een nieuw en effectief financieringsmodel voor de stichtingen te creëren en om een bijdrage te leveren aan een landelijk dialoog over zorg- en hulpverleningsvraagstukken op Aruba. Sinds november 2015 wordt FUNDECO aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit bestuursleden van de verschillende stichtingen. CEDE Aruba blijft gevraagd en ongevraagd adviseren. De eerste prioriteiten zijn mede te werken aan het nieuwe subsidiemodel, invoering van een nieuwe afrekeningssystematiek voor de stichtingen, kostprijsberekening voor de stichtingen en collectieve kostenbesparing voor het verlagen van operationele kosten. Daarnaast zal aandacht besteedt worden aan effectief besturen en financiële aansturing

Initiatieven Samenwerkende Fondsen

Naast CEDE Aruba nemen de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk ook initiatieven op Aruba en de andere eilanden binnen het Koninkrijk. Twee grote initiatieven zijn het programma Kansen voor Jongeren en het programma Samen Oud. Voor het programma Kansen voor Jongeren programma selecteerden de fondsen 18 initiatieven die kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar ondersteunen in hun ontwikkeling. Het doel is jongeren te helpen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als ook bij hun (school)loopbaan, opdat zij zoveel mogelijk economisch zelfstandig door het leven kunnen gaan. Binnen het programma Samen Oud ondersteunen de fondsen projecten gericht op ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen. Aandachtspunten zijn onder andere (herhaalde) ontmoeting, activiteitenprogramma’s, voorlichtingsprojecten i.s.m. professionals en nieuwe projecten van verzorgings- en verpleeghuizen, gericht op herhaalde/structurele activiteiten met buurtbewoners. Binnen Samen Oud lopen op Aruba momenteel 7 projecten.