Projectfinanciering

CEDE Aruba steunt projecten van individuele organisaties. CEDE Aruba financiert projecten op 6 werkterreinen. De kosten die CEDE Aruba financiert zijn onder andere gericht op de vernieuwing van diensten, onderhoud en uitbreiding van producten/services, deskundigheidsbevordering, kennisoverdracht, uitvoering van activiteiten.Daarnaast financiert CEDE Aruba in zeer beperkte mate materiƫle projecten.
Belangrijke criteria bij de beoordeling van aanvragen zijn: urgentie/relevantie, draagvlak/samenwerking, duurzaamheid, risico’s en transparantie van de begroting. Daarnaast verwacht CEDE Aruba een eigen bijdrage van de aanvrager, dit kan in de vorm van geld, tijd of middelen.

Bemiddeling met fondsen

CEDE Aruba vervult een taak als bemiddelaar en “matchmaker”. CEDE Aruba fungeert onder andere als co-financier en adviseur van de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk (SFC). Daarnaast is CEDE Aruba altijd alert op andere mogelijke interessante fondsen binnen het koninkrijk. Daardoor ontstaan er meer kansen om beter gebruik te maken van beschikbare ontwikkelingsgelden.

Bij iedere aanvraag evalueert CEDE Aruba indien andere fondsen bij de financiering van een project betrokken kunnen worden, meestal in de vorm van co-financiering.

Stimuleringsbudgetten

CEDE Aruba heeft drie stimuleringsbudgetten, namelijk voor buurtcentra, buurt- en actiegroepen en vakantiekampen. De buurtcentra, buurtgroepen en actiegroepen kunnen aanvragen doen voor kleine, losse activiteiten en/of om materiaal aan te schaffen. De activiteiten dienen gericht te zijn op gezondheidsvoorlichting, buurtverfraaiing, schoonmaakacties, educatieve workshops op allerlei levensterreinen, activiteiten gericht op veiligheid in de buurt en het organiseren van kleine “eventsa”. De buurtbudgetten hebben een eenvoudige en laagdrempelige procedure. Het budget voor vakantiekampen wordt gebruikt ter financiering van een (deel van) de kosten voor vakantiekampen.

Programma's en acties

CEDE Aruba wil meer investeren in waardevolle samenwerkingsconstellaties, dus niet alleen projecten van individuele organisaties, maar interventies die gebaseerd zijn op samenwerking tussen organisaties.

Hiervoor organiseert CEDE Aruba programma’s in samenspraak met de verschillende sectoren van het veld. Momenteel werkt CEDE Aruba aan de volgende programma’s:

  • Armoedebestrijding
  • Familiezorg
  • Samen oud (Samenwerkende Fondsen)
  • Arbeidstoeleiding mensen met beperkingen
  • Sluitende aanpak tienerouders
  • Kansen voor Jongeren (Samenwerkende Fondsen)
  • Versterking NGO’s (FUNDECO)
  • Versterken buurtcentra