Iedereen verdient een (tweede) kans!

Wat wij doen

De verschillende kwetsbare groepen hebben altijd extra aandacht binnen het beleid van CEDE Aruba. Vaak gaat het hierbij om groepen die om de een of andere reden niet in staat zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het zijn groepen die een (tweede) kans nodig hebben om op een betere positie terecht te komen. Hierbij valt te denken aan verschillende risicogroepen binnen onze samenleving, zoals ex-gedetineerden, vroegtijdige schoolverlaters, tienerouders, mensen met verslavingsproblematiek en migranten.

Tienerouders
Voor de doelgroep tienerouders ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Groepsbegeleiding gericht op seksuele educatie, weerbaarheid en gezonde relatievorming
 • Opvoedingsondersteuning, verzorging en begeleiding voor (tiener) ouders
 • Mentorprojecten met vrijwillige maatschappelijke rolmodels/ mentoren
 • Crisisopvang en/of begeleid wonen projecten voor tienermoeders en kinderen
 • Vormingstrajecten met speciale kinderopvang
Verslaafden
Voor de doelgroep verslaafden ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Vroegtijdig signaleren van jongeren met een risico voor druggebruik
 • Naschoolse opvang, begeleiding en behandeling van jongere gebruikers
 • Ambulante begeleiding van gebruikers en familieleden
 • Vrouwenopvang binnen de verslavingszorg
 • Opvang voor verslaafden met meervoudige problematiek
Migranten
Voor de doelgroep migranten ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Bewustwording over het belang van interculturele communicatie
 • Educatief ondersteuningsaanbod gericht op inburgering en integratie van migranten
 • Interculturalisatie van de hulpverlening aan migranten
 • Stimuleren van opleidings- en toeleidingstrajecten op basis van eerder verworven competenties
Slachtoffers van huiselijk geweld en misbruik
Voor de doelgroep slachtoffers van huiselijk geweld en misbruik ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Het voorkomen dat geweld normaal wordt gevonden
 • Het signaleren en rapporteren van (kinder)mishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld en seksueel misbruik
 • Het Bevorderen van de ketenzorg en de nauwe samenwerking tussen alle spelers
 • Deskundigheidsbevordering gericht op het herkennen van signalen van mishandeling, misbruik en verwaarlozing
 • Opvang en begeleiding slachtoffers van mishandeling en misbruik.
 • Daderhulpverlening in samenwerking met verschillende organisaties.
 • Economische onafhankelijkheid van vrouwen die zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden.
Andere risicogroepen
Voor andere risicogroepen ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op

 • Opleidings- en toeleidingstrajecten
 • Omscholings-/ bijscholingstrainingen en leer-werkprojecten
 • Mentorprojecten met vrijwillige maatschappelijke rolmodel/ mentoren voor jongeren met een justitieel verleden.
 • Projecten en programma’s gericht op rehabilitatie en re-integratie, en
 • Voorkoming van recidive van “First offenders”, en( jeugdige) delinquenten
 • Stimuleren van trainingen in residentiĆ«le inrichtingen met als doel re-integratie in de samenleving.